SKREA podporuje výskumné aktivity na Slovensku

Projekt „Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie“ bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.

Názov projektu: Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Partner projektu: Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie

ITMS kód: 26240220027

Predkladaný projekt pozostáva z jedného základného špecifického cieľa – „Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetickej využiteľnosti slnečnej energie a transfer nových poznatkov do spoločenskej a hospodárskej praxe“, ktorý plne reflektuje strategický ciel projektu a bude realizovaný prostredníctvom dvoch základných aktivít. Špecifický ciel a jeho dve základné aktivity napĺňajú všetky aspekty strategického cieľa – a to jednak dobudovaním experimentálnej fotovoltickej elektrárne a následne prostredníctvom obstarania nevyhnutnej prístrojovej infraštruktúry realizáciou aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorý smeruje k návrhu nových technologických postupov využiteľnosti slnečnej energie pre Bratislavský samosprávny kraj. Na obstaranie nevyhnutnej prístrojovej techniky, bez ktorej by projekt nemohol byt realizovaný a jej potrebnú pilotnú prevádzku nadväzuje vlastný výskum a vývoj v oblasti energetickej využiteľnosti slnečnej energie v rámci regiónu Bratislavského samosprávneho kraja, pričom aktivita obsahuje aj väzbu na vzdelávací proces, skvalitnenie personálnej základne a prispieva k prenosu novozískaných poznatkov do praxe prezentáciou odbornej verejnosti a firmám.

Projekt umožní realizovať výskum medzinárodnej kvality v oblasti fotovoltických aplikácií – zvýši sa produkcia kvalitných publikačných výstupov ako aj možnosť realizovať spoluprácu s praxou. Výrazným spôsobom sa zvýši aj kvalita vzdelávania na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Projekt odštartuje širšiu celonárodnú iniciatívu v oblasti fotovoltických aplikácií a v rámci svojich aktivít prispeje ak k rozvoju Bratislavského regiónu založeného na využívaní nových vedomostí. Vybudovaná infraštruktúra – dobudovanie fotovoltickej elektrárne a vybudovanie výskumného laboratória umožní výraznejším spôsobom zapájať sa do medzinárodných projektov, aktivít a iniciatív. Projekt bude mat dlhodobé multiplikačné efekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia. Realizovanými výsledkami, ako aj následne výstupmi projektu budú v súlade s cieľom výzvy návrhy nových fotovoltických štruktúr s čo najväčšou účinnosťou vhodných pre reálne aplikácie. Pozornosť bude venovaná najmä novým materiálom, ktoré sú vhodné pre prípravu fotovoltických článkov druhej a tretej generácie a to na báze bunkových ako aj tenkovrstvový štruktúr na makro aj nano úrovni.

Zdroj: http://fyzikus.fmph.uniba.sk/cpp/se/index.htm

Copyright © 2024 Európske solárne dni na Slovensku